GUFF2
My Photo

« Joulukuun yhdeksästoista 2019 | Main | Joulukuun kahdeskymmenesensimmäinen 2019 »

December 20, 2019

Comments

Ben

Täällähän se elokuva olikin arvioituna (Visertimessä ehdin jo mielipiteesi perään vihellellä).

Definitiivisestä listastasi olen aika samaa mieltä ainakin top 4-5 asti. Taivaskävelijän nousuun taidan suhtautua suopeammin, mutta olen kuitenkin vamis allekirjoittamaan suurimman osan mielipiteistäsi. Minä kyllä välitin päähenkilöstä ja hänen kohtalostaan ja aikamonesta muustakin hahmosta. Mutta turhan paljon oli ängetty juttuja turhan lyhyeen pätkään, vanha ihan hengästyi (minäkin näin sen ensimmäisen elokuvan 42 vuotta sitten, hauskasti viittasivat itse leffassakin tuohon lukuun).

Monta asiaa olisi voinut tehdä leffassa toisin, mutta tämä nyt oli se mikä saatiin. Ei läheskään pannukakku, mutta ei kauheasti ihan kivaa ihmeellisempi. Jotkut jutut soittelivat sydämenkieliä kun taas jotkut tarinalliset ratkaisut olivat semmoisia, ettei niitä pahemmin halua ruveta tarkemmin miettimään, hajoaa vaan koko rakennelma. Katson toki uudestaan viimeistään kun tuo sinisädelevylle saadaan, näkee sitten miten mieli saagan päätöksen suhteen on ajan kanssa muuttunut.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)