GUFF2
My Photo

« Advent Calendar Dec 10 2021 | Main | Advent Calendar Dec 12 2021 »

December 12, 2021

Comments

Ben

Kiitos musiikkivihjeistä! Kaikki tuli kuunneltua ja kaikki olivat mielenkiintoisia. Noista kappaleista omaa mieltä miellytti eniten Dae Matrona, mutta kyllä kaikista toisenkin biisin vois kaivaa esiin. Onneksi on YouTube.

Jukka Halme

Kiva että kokeilit. Kaikestahan nyt ei tosiaan tarvitse pitää, parasta on kun erikoisista paikoista löytyy uusia suosikkeja tai jonkinlaisen idean/tunteen tulkintaa, joka herättää kiinnostuksen. Itselle ainakin tuo Kaelan Mikla oli ihan huikea pläjäys taannoin, siinä määrin innostuin, että ostin jo Helsingin keikalle toukokuulle lipun kun ne tulivat myyntiin. Siellä hämyisten goottien ja punkkareiden joukossa meikäläinen Havaiji-paidassa lienee ns. kuin kotonaan.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)