GUFF2
My Photo

« Joulupäivä | Main | 2. Sisään kylmästä »

December 01, 2022

Comments

Ben

Meikäläinenkin on nautiskellut noita LDR-lyhäreitä, mutta minähän pidänkin animaatioista. Mitä Herra Hoolle on tapahtunut, kun muistelen sinun useammankin kerran lausahtaneen ettei lastensarjoja (=animaatioita) jaksa katsoa?

jukkahoo

Kutsutaan sitä vaikka roolisuoritukseksi. Saattaa olla, että ennen aattoa voi joku muukin lastensarja tulla mainituksi.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)